Konkurs

 

 

Oświadczenie

 

W związku z niewielkim zainteresowaniem naszych klientów, ostatnia edycja konkursu "Pokaż Produkt" odbędzie się w listopadzie 2021r.
Zdjęcia do ostatniej edycji zbieramy do 10.11.2021 do godziny 8:59. Rozstrzygnięcie ostatniej edycji konkursu odbędzie się dnia 22.11.2021r.

Wszystkim biorącym udział w dotychczasowych edycjach serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

Czym jest konkurs „Pokaż Produkt”?
 

To przede wszystkim świetna zabawa, podczas której nasi Klienci chwalą się sowimi fantastycznymi gadżetami zakupionymi w naszym sklepie, a także zachwycają swą kreatywnością pokazując swoje pięknie umeblowane wnętrza, które zdobią nasze plakaty i obrazy.

 

Kto może wziąć udział w zabawie?
 

Każdy, kto dokonał zakupu w sklepie Nice Wall. Nieważne, czy zamówiłeś brelok, ramkę, obraz czy poster. Nieważne jest to, ile wydasz na zakupy w naszym sklepie. Ważne jest to, jak przedstawisz nasz produkt! Postaraj się, aby Twoje zdjęcie było wyjątkowe, zaskocz nas i spraw, abyśmy sami chcieli zamieszkać w Twoim domu albo posiadać właśnie ten gadżet.

 

Co mogę wygrać w facebook’owym konkursie?
 

W naszym konkursie wygrywają łącznie trzy osoby. Każda z nich zdobywa bon na zakupy w naszym sklepie o określonej wartości:
 

I miejsce to kupon o wartości 400 złotych!

II miejsce to 100 złotych do wydania w Nice Wall!

III miejsce to bon o wartości 50 złotych!

 

Co muszę zrobić, aby wygrać?
 

1. Zamów dowolny produkt na eplakaty.pl

2. Gdy go otrzymasz, zrób mu zdjęcie, przeczytaj regulamin konkursu, i wyślij do nas zgłoszenie na email: konkurs@eplakaty.pl wraz z danymi zakupu (może to być imię i nazwisko bądź po prostu numer zamówienia) oraz klauzulą:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Pokaż Produkt” organizowanego przez Flash Łukasz Mędrek i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

3. Jury wybierze 10 najlepszych zdjęć i zamieści je do głosowania publiczności na facebookowym fanpage'u.

4. Po okresie głosowania jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia.

Pamiętaj, że oddane przez Twoich Znajomych głosy w postacie lajków, serduszek i komentarzy wpływają na decyzję jury. Im więcej polubień, tym większa szansa na wygraną!

 

Jakie zdjęcie przysłać?
 

Bądź kreatywny! Pokaż nam, gdzie powiesiłeś nasz plakat czy obraz, jak prezentuje się on na Twojej ścianie. Możesz też zaprezentować go w inny sposób, trzymając w rękach na tle innych gadżetów czy w miejscu powiązanym tematycznie. Możliwości jest wiele, im bardziej kreatywnie, tym większa szansa na przejście do kolejnego etapu!
 

Zobacz, jakie zdjęcia przysyłali do nas klienci na przestrzeni lat:
 Ciąg dalszy galerii znajdziesz na końcu regulaminu.

 

Jakie zdjęcia wygrywają w konkursie?
 

Niezbadane są werdykty jury. Bardzo ciężko jest przewidzieć, które zdjęcia tym razem trafią na podium. Nie możemy więc podać Ci gotowego przepisu na zwycięstwo, ale możemy pokazać Ci, które zdjęcia wygrały poprzednią edycję.
 

Wyniki konkursu Grudzień 2020
 

I miejsce Pani Aleksandra
 

 

II miejsce Pani Antonina
 

 

III miejsce Pani Anna

 

 

Regulamin promocji „Pokaż produkt”

 

§1 Postanowienia ogólne
 

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Promocji jest firma Flash Łukasz Mędrek z siedzibą w Dębicy przy ulicy Słonecznej 94 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki REGON: 180060732, NIP: 872-209-18-84, zwana dalej "eplakaty" lub "Organizator".

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

§ 2 Zasady Promocji
 

1. Do udziału w Promocji upoważnia się osoby, które zakupiły produkt w sklepie internetowym Nice Wall (www.eplakaty.pl), wykonały jego zdjęcie i przesłały na adres email: konkurs@eplakaty.pl, wraz z danymi umożliwiającymi weryfikację zamówienia (imię, nazwisko, numer zamówienia).

2. Jeżeli do 10 dnia miesiąca nie zgłosi się wystarczająca ilość osób, aby zorganizować konkurs, organizator przenosi dane zgłoszenia na następny miesiąc. 

3. Zdjęcia zostaną udostępnione na facebook'owym fanpage'u.

4. Następnie administratorzy fanpage wybierają 3 zwycięskie zdjęcia. Każdy wygrany otrzyma kod, który uprawnia do zrobienia zakupów na eplakaty.pl. Wartości kuponów są zależne od zajętego miejsca i prezentują się następująco:

 

- pierwsze miejsce - 400zł

- drugie miejsce - 100zł

- trzecie miejsce - 50zł

 

5. Nagrody będą wysyłane w formie kodu na adres email z którego zostały wysłane zwycięskie zdjęcia.

6. Kod obejmuje przesyłkę tylko na terenie Polski.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

8. Polubienia zdjęć są jedynie pomocą w wyborze zwycięzcy, główny wybór należy do Organizatora.

(główne kryteria brane pod uwagę to: pomysłowość, sposób przedstawienia produktu np. odpowiednia aranżacja wnętrza oraz jakość fotografii)

9. Promocji nie można sumować z innymi promocjami cenowymi.

10. Uczestnik przesyłając zdjęcie udziela Organizatorowi prawo bezterminowej licencji w zakresie następujących pól eksploatacji:

• utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,

• edycja utworu,

• wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

• wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy,

• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

11. Wraz ze zdjęciem produktu, zgłaszający powinien dołączyć do wiadomości poniższą klauzulę:
 

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Pokaż Produkt” organizowanego przez Flash Łukasz Mędrek i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

Zgłoszenia nie zawierające klauzuli nie będą brane pod uwagę.
 

12. W danym miesiącu użytkownik może wysłać jedno zdjęcie.

13. Jeden produkt może brać udział w konkursie tylko jeden raz

14. Produkt zgłaszany w konkursie powinien być zakupiony w ciągu roku czasu. Wszystkie późniejsze zamówienia nie będą brane pod uwagę przez organizatora.

15. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na nagrodę innego rodzaju.

16. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

17. Produkty nabyte w wyniku wygranej, nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

§ 3 Czas trwania Promocji
 

1. Zdjęcia przesłane do 10 dnia każdego miesiąca, do godziny 8:59, biorą udział w konkursie w tym miesiącu.

2. Zdjęcia przesłane po 10 dniu każdego miesiąca biorą udział w konkursie w kolejnym miesiącu.

3. Zamieszczenie i oddanie do głosowania zdjęć na profilu nastąpi 10 dnia każdego miesiąca.

4. Głosowanie będzie trwać 10 dni, od 10 do 20 dnia każdego miesiąca, do godziny 8:59.

5. Jeżeli 10 lub 20 dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, zamieszczenie lub głosowanie przedłuża się do pierwszego roboczego dnia.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania.

7. Wysłanie kodów nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

 

§ 4 Postanowienia końcowe
 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 10 dni od zakończenia Promocji. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu Reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Zgłaszającego Reklamację. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny na stronie internetowej www.eplakaty.pl/informacje/konkurs.


  

PayU